Total Notice: 16
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
विषादी खुद्रा विक्रेता ईजाजत पत्र तालिमको नतिजा २०८१ बैशाख २८ 2081-02-25 Continuous
कृषि उद्यम विकास र मौरीपालन तालिम सूचना 2081-01-30 Closed !!!
च्याउ खेती प्रविधि तालिम सम्बन्धी सूचना 2080-12-25 Closed !!!
मौरीपालन तालिम सम्बन्धी सूचना 2080 2080-11-20 Closed !!!
तरकारी र मौरीपालन सम्बन्धी तालिम (कृषकस्तर) को सूचना 2080-11-06 Closed !!!
मौरी र च्याउ खेती तालिम सम्बन्धी सूचना 2080 2080-10-15 Closed !!!
फलफूल खेती प्रविधि तालिम - कृषकस्तर 2080-09-25 Closed !!!
च्याउ खेती प्रविधि र फलफूल खेती प्रविधि सम्बन्धी तालिमको सूचना 2080-09-13 Closed !!!
विषादी खुद्रा विक्रेता ईजाजत पत्र तथा प्रमाण पत्रको लागि आवश्यक कागजातहरू 2080-09-05 Continuous
विषादी खुद्रा विक्रेता सम्बन्धी परीक्षाको नतिजा 2080-09-05 Continuous